ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α1 Προκαταρκτικός σχεδιασμός των πιλοτικών λειτουργικών συστημάτων πρόγνωσης ΑΘΝ

Α2 Εγκατάσταση συμπληρωματικών αστικών μετεωρολογικών σταθμών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γ1 Εγκατάσταση των πιλοτικών λειτουργικών συστημάτων πρόγνωσης ΑΘΝ

Γ2 Πιλοτική λειτουργία των συστημάτων πρόγνωσης ΑΘΝ

Γ3 Αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και επικύρωση των πιλοτικών λειτουργικών συστημάτων πρόγνωσης ΑΘΝ

Γ4 Εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων στο κλίμα από το φαινόμενο της ΑΘΝ και αξιολόγηση των σχεδίων προσαρμογής

Γ5 Ανάπτυξη σχεδίων δράσης προσαρμογής για την ΑΘΝ, οδηγών καλών πρακτικών και οικονομικών εργαλείων

Γ6 Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των συστημάτων προειδοποίησης για την υγεία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες

Γ7 Τοπικές πιλοτικές δράσεις

Γ8 Δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ1 Εκτίμηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου πριν και μετά την υλοποίηση του έργου

Δ2 Εκτίμηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου πριν και μετά την υλοποίηση του έργου

Δ3 Εκτίμηση του αντίκτυπου των δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης πριν και μετά την υλοποίηση του έργου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε1 Δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης στο ευρύ κοινό – δέσμευση της κοινότητας

Ε2 Δέσμευση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των εμπειρογνωμόνων

Ε3 Δικτύωση με άλλα έργα

Ε4 Δημόσιες σχέσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στ1 Διαχείριση του έργου

Στ2 Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου

Στ3 Σχέδιο META-LIFE.