Το CLIMPACT – Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή αποτελείται από έντεκα εμβληματικούς εθνικούς επιστημονικούς φορείς με συντονιστή-φορέα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμβάλλει στον Πυλώνα 2 που σχετίζεται με τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, αλλά και με τη σύνδεση των επιπτώσεών της στην οικονομία της χώρας.

Το δίκτυο CLIMPACT προσβλέπει στη δημιουργία μιας διεπιστημονικής κοινοπραξίας με στόχο την άμεση ενοποίηση, τον εναρμονισμό και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις φυσικές καταστροφές τις σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών παρατηρήσεων από τις σχετικές εθνικές υποδομές. Το δίκτυο αποσκοπεί σε βάθος χρόνου στην εδραίωσή του σε διεθνές επίπεδο ως ισότιμου επιστημονικού συνομιλητή με αντίστοιχα δίκτυα άλλων χωρών, με τη δυνατότητα να συμβάλει με εμπειρογνωμοσύνη στη λήψη αποφάσεων τόσο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε θεματικές έρευνες σχετικές με την κλιματική αλλαγή.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ένας από τους τελικούς στόχους της πρωτοβουλίας CLIMPACT είναι να συσταθεί, από κοινού με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, ένα Εικονικό Ινστιτούτο για την Κλιματική Αλλαγή (Virtual Institute for Climate Change), το οποίο θα προαγάγει μια μόνιμη δικτύωση επιστημόνων και φορέων, αλλά και μια ενιαία πλατφόρμα συλλογής και παροχής κλιματικών δεδομένων.