Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια του έργου LIFE ASTI, θα υπολογιστεί η σχέση μεταξύ της μέγιστης αισθητής θερμοκρασίας και της ημερήσιας θνησιμότητας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένοι), συγκεκριμένα για την κάθε μία από τις δύο πόλεις, πριν (2014-2017) και μετά (2018-2021) την εφαρμογή των συστημάτων προειδοποίησης για την υγεία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η ενίσχυση της ικανότητάς μας να προσαρμοζόμαστε σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα απαιτεί την αντιμετώπιση του φαινομένου της ΑΘΝ και των σχετικών επιπτώσεών της, ιδίως στην ανθρώπινη θνησιμότητα. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή λειτουργικών συστημάτων πρόγνωσης της ΑΘΝ και η αποτελεσματική διάδοση στοχευμένων πληροφοριών με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ατμοσφαιρικά μοντέλα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την παροχή χωροχρονικών πληροφοριών ακριβείας για το φαινόμενο της ΑΘΝ, με υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας, καθώς και για την υποβοήθηση της εφαρμογής συστημάτων προειδοποίησης για την υγεία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η ανάπτυξη, η πιλοτική λειτουργία και η αξιολόγηση των συστημάτων πρόγνωσης της ΑΘΝ, σε συνδυασμό με τα συστήματα προειδοποίησης για την υγεία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο του LIFE ASTI. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα περιέχουν υψηλής ευκρίνειας προϊόντα πρόγνωσης σχετικά με την ΑΘΝ, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών βιοκλιματικών δεικτών και των Βαθμοημερών Θέρμανσης/Ψύξης (HDD/CDD) για την εκτίμηση της ενεργειακής ζήτησης των κτιρίων, καθώς και των προειδοποιήσεων για την υγεία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες για κάθε πόλη που συμμετέχει. Οι πληροφορίες αυτές συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πρόληψη των θανάτων που σχετίζονται με τη θερμότητα και στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος LIFE (Κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1293/2013) και τους στόχους της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM/2013/0216).

Επίσης, είναι σημαντικό η διάθεση των προαναφερόμενων πληροφοριών να παρέχεται μέσω εργαλείων ΤΠΕ ανοικτής πρόσβασης που προβλέπουν την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/4 / ΕC της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Οι προειδοποιήσεις υψηλού χωροταξικού επιπέδου στην αστική περιοχή της Ρώμης θα βασιστούν στο υπάρχον σύστημα προειδοποίησης και θα χρησιμοποιήσουν το δίκτυο πληροφόρησης και διάδοσης. Περιλαμβάνονται τα συστήματα δημόσιας υγείας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η πολιτική προστασία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι παθολόγοι ιατροί και οι χρήστες, ενώ η επικοινωνία και η πληροφόρηση θαείναι περισσότερο εξειδικευμένες. Στη Θεσσαλονίκη, το Έργο θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του δημοτικού σχεδίου πολιτικής προστασίας, το οποίο προς το παρόν προβλέπει δράσεις σε περίπτωση προειδοποίησης για ακραίο καύσωνα. Αυτές οι προειδοποιήσεις ακολουθούν μια προσέγγιση “από την κορυφή προς τη βάση”, καθώς ξεκινούν από το Υπουργείο Υγείας με βάση τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το έργο LIFE ASTI αναστρέφει αυτή την προσέγγιση και εισάγει μια προστιθέμενη αξία, καθώς ο άμεσος τελικός χρήστης των προειδοποιήσεων για την υγεία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες θα παρέχεται στο Δήμο σε καθημερινή βάση και όχι μόνο σε περιπτώσεις καύσωνα.