O ∆ήµος Θεσσαλονίκης υλοποιεί σε συνεργασία µε άλλους φορείς από Ελλάδα και Ιταλία, το έργο «Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies LIFE ASTI» (Εφαρµογή συστήµατος πρόγνωσης της αστικής θερµικής νησίδας µε σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρµογής). Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα LIFE 2014 – 2020 µε συνολικό προϋπολογισµό 1.265.395 €, διάρκεια υλοποίησης 36 µήνες και ηµεροµηνία έναρξης την 1η Σεπτεµβρίου 2018. Στο εταιρικό σχήµα του έργου συµµετέχουν:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Εφαρµογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος) (Συντονιστής εταίρος του έργου)
 • Azienda Sanitaria Locale Roma 1
 • Geospatial Enabling Technologies
 • Institute of Atmospheric Sciences and Climate, National Research Council of Italy
 • ∆ήµος Θεσσαλονίκης και
 • Οµάδα Σύµπραξις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, τη ∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης Ηµερίδα (Local Conference), µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε το φαινόµενο της Αστικής Θερµικής Νησίδας (ΑΘΝ), τις επιπτώσεις του στην υγεία και τους κλιµατικούς κινδύνους. Τους συµµετέχοντες στην ηµερίδα χαιρέτησε ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Κινητικότητας, κ. Σωκράτης ∆ηµητριάδης, ο οποίος µεταξύ άλλων, τόνισε πόσο σηµαντικές είναι για τον ∆ήµο τέτοιου είδους συνεργασίες και πως το έργο LIFE ASTI θα βοηθήσει τον ∆ήµο στην εκπλήρωση, τόσο των τυπικών όσο και ουσιαστικών υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη συµµετοχή του στο Νέο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια.

Την ηµερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 παρευρισκόµενοι, οι οποίοι ενηµερώθηκαν για θέµατα όπως «∆ράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή», «Προκλήσεις και επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη Μεσόγειο», «Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης αστικών οικοσυστηµάτων για τη βελτίωση των οικολογικών συνθηκών των πόλεων», αλλά και ειδικά θέµατα που αφορούν το ίδιο το έργο LIFE ASTI, όπως την έως σήµερα εξέλιξη του έργου, τις δράσεις Επικοινωνίας και ∆ιάχυσης που το αφορούν, τη διαδικτυακή πλατφόρµα και εφαρµογή για κινητά του έργου που θα αναπτυχθεί, αλλά και για σχετικές χρηµατοδοτούµενες πρωτοβουλίες που ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης υλοποίησε, υλοποιεί ή θα υλοποιήσει το επόµενο χρονικό διάστηµα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην Ηµερίδα: “Oι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων, γνωρίζουν ότι οι θερµοκρασίες στο κέντρο της πόλης είναι υψηλότερες απ’ ό,τι στην ύπαιθρο. Αυτό οφείλεται στο φαινόµενο που ονοµάζεται Αστική Θερµική Νησίδα (ΑΘΝ). Στόχος του έργου LIFE ASTI είναι να προσαρµοστούµε καλύτερα στις επιπτώσεις της αστικής θερµικής νησίδας αλλά και να προτείνουµε λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του φαινοµένου”.

Οι εργασίες της ηµερίδας οδήγησαν στην επισήµανση ορισµένων χρήσιµων πληροφοριών, µερικές από τις οποίες συνοψίζονται παρακάτω:

 • Η εκτεταµένη αστικοποίηση πυροδοτεί σηµαντικές τροποποιήσεις στη σύσταση της ατµόσφαιρας και του εδάφους, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταβολή του θερµικού κλίµατος και την αύξηση της θερµοκρασίας στις αστικές περιοχές σε σύγκριση µε τις γειτονικές µη-αστικές. Το φαινόµενο της ΑΘΝ επιφέρει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που θα γίνουν εντονότερες καθώς η διάρκεια των επεισοδίων καύσωνα αναµένεται να αυξηθεί εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Νοέµβριο του 2018 στρατηγική για µια κλιµατική ουδέτερη οικονοµία προς το 2050, παρέχοντας µια αποδοτική ως προς το κόστος πορεία προς την επίτευξη του στόχου των µηδενικών καθαρών εκποµπών
 • Η συνδυασµένη επίδραση της θέρµανσης και της µείωσης των βροχοπτώσεων για το σενάριο αύξησης της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας κατά 2ο C αναµένεται να οδηγήσει σε γενική αύξηση της ξηρασίας και κίνδυνο ερηµοποίησης περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο, ενώ η διαθεσιµότητα γλυκού νερού είναι πιθανό να µειωθεί κατά 2 – 15%
 • Υπάρχουν σηµαντικές τεχνικές λύσεις που µπορούν να συµπεριληφθούν στον αστικό σχεδιασµό και να εφαρµοσθούν από τους αρµόδιους φορείς για το µετριασµό του φαινοµένου της ΑΘΝ
 •  Υπενθυµίζουµε ότι το έργο LIFE ASTI επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση των συνεπειών της ΑΘΝ στην ανθρώπινη θνησιµότητα µε την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήµατος αριθµητικών µοντέλων που θα οδηγεί στη βραχυχρόνια πρόβλεψη και τη µελλοντική προβολή του φαινοµένου της ΑΘΝ σε δύο Μεσογειακές πόλεις: τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώµη.Αυτό το σύστηµα µοντέλων θα παράγει υψηλής ποιότητας προγνωστικά προϊόντα, όπως οι βιοκλιµατικοί δείκτες και οι Θερµο-ηµέρες Ψύξης/Θέρµανσης που εκτιµούν τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων. Επιπλέον, το σύστηµα µοντέλων θα καθοδηγεί το Σύστηµα Προειδοποίησης Υγείας που θα εφαρµοστεί και στις δύο πόλεις και θα στοχεύει στην ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών, του ευρέος πληθυσµού αλλά και της επιστηµονικής κοινότητας.Για τη συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε θέµατα που αφορούν την κλιµατική αλλαγή, γενικά, αλλά και για τις συγκεκριµένες δράσεις του έργου LIFE ASTI µπορείτε να ενηµερώνεστε από την ιστοσελίδα του έργου (https://lifeasti.eu/) και από την παρουσία του στα διάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter και YouTube), καθώς και µε την απευθείας επικοινωνία µε κάποιον από τους εταίρους του έργου. Οι σύγχρονες διαδικτυακές εφαρµογές, όπως αυτή που αναπτύσσεται µέσω του έργου LIFE ASTI, αποτελούν ισχυρό εργαλείο για τους ∆ήµους στις προσπάθειές τους για την προσαρµογή των πόλεων στην κλιµατική αλλαγή.